Καλώς ήλθατε στο blog των ελληνικών πινακίδων κυκλοφορίας! Ακολουθεί λίστα με τις τελευταίες παρατηρήσεις όλων των διευθύνσεων της χώρας, ενώ στα περιεχόμενα ιστολογίου θα βρείτε πολλά στοιχεία για όλους τους συνδυασμούς που δόθηκαν, δίνονται ή πρόκειται να δοθούν, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στις μοτοσυκλέτες, στην Ελλάδα.

Για συζήτηση ή απορίες σχετικά με τις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς και για να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις συμβάλλοντας στην ανανέωση της σχετικής λίστας, επισκεφτείτε το φόρουμ των Ελληνικών Πινακίδων Κυκλοφορίας (απαιτείται εγγραφή).

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Κατανομή πινακίδων δικύκλων 9/2007

1. Κεντρική Αθήνα: ΧΤΜ, ΧΤΝ, ΧΤΟ, ΧΤΡ, ΧΤΤ, ΧΤΥ, ΧΤΧ, όλοι οι
συνδυασμοί από ΧΥΑ ως και ΧΥΧ, ΧΧΑ ως και ΧΧΧ, ΗΒΑ ως και ΗΒΧ

2. Νότια Αθήνα: ΟΑΑ ως και ΟΑΤ

3. Ανατολική Αθήνα: ΟΑΥ, ΟΑΧ, ΟΒΑ, ΟΒΒ, ΟΒΕ, ΟΒΖ, ΟΒΗ, ΟΒΙ, ΟΒΚ,
ΟΒΜ

4. Δυτική Αθήνα: ΧΤΚ 735/999, ΟΒΝ, ΟΒΟ, ΟΒΡ, ΟΒΤ, ΟΒΥ, ΟΒΧ 1/864

5. Πειραιάς: ΒΖΜ, ΒΖΝ, ΒΖΟ, ΒΖΡ, ΒΖΤ, ΒΖΥ, ΒΖΧ, ΒΗΑ, ΒΗΒ, ΒΗΕ, ΒΗΖ,
ΒΗΗ, ΒΗΙ, ΒΗΚ, ΒΗΜ, ΒΗΝ, ΒΗΟ

6. Ανατολική Αττική: ΒΚΗ, ΒΚΙ, ΒΚΚ

7. Δυτική Αττική: ΒΝΕ, ΒΝΖ, ΒΝΗ

8. Αχαΐα: ΑΑΕ, ΑΑΖ, ΑΑΗ, ΑΑΙ, ΑΑΚ, ΑΑΜ, ΑΑΝ , ΑΑΟ

9. Ηράκλειο: ΗΗΑ, ΗΗΒ, ΗΗΕ, ΗΗΖ, ΗΗΗ

10. Θεσσαλονίκη: ΝΚΧ, ΝΜΑ, ΝΜΒ, ΝΜΕ, ΝΜΖ, ΝΜΗ, ΝΜΙ, ΝΜΚ, ΝΜΜ, ΝΜΝ,
ΝΜΟ, ΝΜΡ

11. Ιωάννινα: ΙΝΟ

12. Καβάλα: ΑΒΖ

13. Λάρισα: ΡΡΑ

14. Μαγνησία: ΒΑΒ

15. Δωδεκάνησα: ΡΥΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου